The Greatest of The Kings The Greetings of The Land

26 votes
Fatta il 05/12/2009
Thai people lighting candles to celebrated His Majesty The King Birth Day on December 5th 2009.
บรรยากาศการจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานรัฐบาลได้จัดการแสดง 4D Vistual Light & Sound ในชื่อว่า “พ่อ... The Greatest of The Kings The Greetings of The Land” เพื่อหลอมดวงใจคนไทยทุกคนให้มาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ซึ่งงานดังกล่าวได้มีการใช้เทคนิคเนรมิตให้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฉาก ไลท์แอนด์ซาวนด์ มีการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา
      
       ทั้งนี้ งานดังกล่าวเปิดให้ชมทั้งหมด 9 วัน ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคมนี้ ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. โดยทุกวัน ในเวลา 21.00 น.
Continue reading +
Maggiori informazioni su: http://www.brh.thaigov.net

Autore:

Vorapoj Songcharoen
Distinguish Gold
Member

Latitudine: 13° 46' 16" N, Longitudine: 100° 30' 46" E see »

Luogo: Thailand

Commenti su questa panoramica:

Very well treated !!!!!! Without noise and we can feel the action. :)
Da Bernard Custard Gascó dD-Multimedia.com | 06/12/2009 - 09:14:00 GMT +0100

Lascia il tuo commento:

[ * ] = campi obbligatori.
Il tuo nome: *
Il campo posta elettronica è obbligatorio, ma l'indirizzo e-mail non sarà publicato nella pagina Web.
La tua e-mail: *
La tua pagina web:
Il tuo commento: *